PRODUKT EKOLOGICZNY NE/469/2019​

kreda nawozowa - Litho-Creda

przyspiesz proces pobierania azotu z powietrza i z gleby

zwiększ pobieranie fosforu przez rośliny

zwiększ efektywność gospodarowania nawet do 25%

Naturalna organiczna kreda nawozowa odmiany 06a nazwa własna Litho-Creda

Oferujemy Państwu w skali kraju najwyższej jakości naturalną organiczną kredę nawozową odmiany 06a. Surowcem do produkcji w/w nawozu jest kreda wydobywana z naszego złoża przez Spółkę „Kopaliny Mineralne” Sp. z o.o. w Kopalni Wapienia Drugnia Rządowa
w powiecie kieleckim województwa świętokrzyskiego. Nawóz ten posiada bardzo dobre właściwości fizyko-chemiczne redukujące kwasowość gleby. Spełnia wymogi kredy nawozowej odmiany 06a określone w Załączniku do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010r.

            Jak wynika ze  sprawozdania z badań wykonanych w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Kielcach o nr 699/18 z dnia 19.12.2018r, określono w kredzie nawozowej odmiany 06a zawartość CaO na 53,9%, reaktywność 79,33%, a liczbę zobojętniania 51,65. Nasz produkt spełnia z nadwyżką wymagania dla kredy nawozowej 06a, gdyż norma dla tego typu wapna mówi
 o zawartości CaO już od 35%. Atest nr 41/18 (zakładka Atesty).

Najnowsze badania przeprowadzone  w dniu 18.02.2020r   w Okręgowej Stacji Chemiczno Rolniczej w Kielcach opisane w  Ateście nr 6/20 wykazały  zawartość CaO wynoszącą 53,3%
i potwierdziły bardzo niskie zawartości ołowiu i kadmu -zdecydowanie poniżej normy( sprawozdanie z badań nr 33/30 )( zakładka Atesty.

            Oferowany przez nas nawóz jest szczególnie przydatny do zobojętniania kwaśnych gleb lekkich i średnich, gdyż jest znacznie łagodniejszy w działaniu, niż wapno palone. Na glebach lekkich ze względu na małą zdolność buforową istnieje niebezpieczeństwo wywołania okresowo zbyt zasadowego odczynu przy zastosowaniu wapna tlenkowego, co powoduje okresowe unieruchomienie takich mikroelementów jak mangan, bor, miedź, cynk.

            Proponowany przez nas węglan wapnia w/g wyników badań laboratoryjnych posiada bardzo dużą reaktywność prawie 80%, co oznacza, że w okresie 6 miesięcy aż w 80% rozkłada się
w glebie, reagując z jej składnikami, przekazując jony wapnia Ca2+ do gleby. Nawozy wytwarzane ze starszych wapieni i dolomitów z okresu prekambryjskiego, takie z jakich produkuje się kruszywo, będą posiadały reaktywność w granicach kilkunastu procent, natomiast nawozy produkowane z młodych skał, takich jak kreda będą miały reaktywność bliską 100%. Szybkość
i stopień reakcji pomiędzy glebą a nawozami wapniowymi zależy między innymi od rodzaju nawozów wapniowych: kreda czy skały węglanowe i stopnia rozdrobnienia nawozów – a te parametry nasze produkty mają znakomite.

            Czasami na rynku handlu nawozami pojawiają się tanie produkty, które najczęściej nie są naturalnymi nawozami wapniowymi, tylko np pyłem kamiennym powstałym jako produkt uboczny przy rozdrabnianiu skał wapiennych twardych w procesie produkcji kruszywa. Należy uważać
 z jakiej kopalni pochodzi produkt, gdyż produkt pochodzący z kopalni kruszywa nie spełnia wymogów wapna nawozowego, a jego zastosowanie nie przyniesie w założonym terminie  oczekiwanych rezultatów, może dopiero po 4 lub więcej latach. Takich kopalni jest dość dużo
w województwie świętokrzyskim.

            Nasza kreda nawozowa doskonale nadaje się do nawożenia sadów, upraw warzywnych
i polowych, oraz użytków zielonych Cecha jaką jest jej porowatość i gąbczastość powoduje, że można ją z dobrym wynikiem stosować również pogłównie  bez konieczności mieszania z glebą, szczególnie w uprawach wieloletnich, sadowniczych, gdzie stosuje się ją jedynie powierzchniowo. Aby uzyskać lepsze efekty przy wapnowaniu powierzchniowym, kredę należy wysypać jesienią, aby do wiosny przez działanie opadów atmosferycznych wapń mógł wniknąć do głębi gleby.

            Nawóz ten posiada bardzo dużą zawartość tlenku wapnia CaO około 54%, oraz nie posiada zanieczyszczeń metalami ciężkimi i dioksynami co predysponuje go szczególnie do upraw ekologicznych. Natomiast posiada śladowe ilości dobroczynnych mikroelementów takich jak: cynk, żelazo, mangan, miedź,  molibden, bor, itp.

Skład chemiczny kredy nawozowej odmiany 06a Litho-Creda w mg/kg:

CaO

Mg

P

Cu

Fe

Zn

Mn

B

Mo

539000

1700

400

3,86

1130

4,1

39,3

0,9

0,2

Produkt Litho-Creda  uzyskał pozytywną opinię w zakresie wymagań ilościowych i jakościowych, oraz w zakresie dopuszczalnych zanieczyszczeń i uzyskał świadectwo kwalifikacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym przez  Państwowy Instytut Badawczy Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Produkt został umieszczony w wykazie nawozów i środków poprawiających właściwości gleby, zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym pod numerem NE/469/2019. Świadectwo i opinia IUNG ( Zakładka  Atesty).

            Produkt można bez obaw mieszać z innymi nawozami za wyjątkiem: obornika, nawozów fosforowych i nawozów zawierających amonową lub amidową formę azotu.

            Nawóz można stosować cało rocznie lub w zależności od potrzeb uprawy. Optymalnym terminem odkwaszania gleby to nawożenie po zbiorach zbóż, owoców, warzyw itp.

Proponowane wielkości dawek Litho-Credy to do 4 ton/ hektar czyli ( do2ton CaO/ha) na glebach lekkich i do 6ton Litho-Credy  na hektar czyli ( do 3ton CaO/ha) na glebach średnich i ciężkich w zależności od zbadanego pH gleby

KONTAKT

Kopaliny Mineralne Sp.zo.o
26-015 Pierzchnica
Drugnia Rządowa 30A
NIP:6572925570 KRS: 0000637971

tel/fax +48 41 353 90 74
biuro@kopalniadrugnia.pl

Partnerzy

PRODUKTY

certyfikaty